Tuesday, May 09, 2006

Mga Pangunahing Pangangailangan

A. Asignatura: Makabayan 1

B. Sanggunian:

 1. Aklat- Pilipinas, Bansang Minamahal 1,TX, pp.125-140, Pilipinas Bayan Mo, Bayan Ko 1, TX,pp152-156
 2. URL sa Internet
  http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow

C. Paksang Aralin: Mga Pangunahing Pangangailangan ng Pamilya

D. Layunin:

 1. Maiisa-isa ng mga bata ang mga pangunahing pangangailangan ng Pamilya
 2. Makapagbigay ng halimbawa ng mga pangunahing nilang pangagnailangan.
 3. Maiguhit ang mga pangunahing pangagailangan
 4. Mabibigyang- halaga ang mga pangunahing pangangailangan

E. Balik-Aral

 1. Konsepto: Ang pangunahing pangangailangan ng mag-anak ay : pagkain, kasuotan , tirahan
 2. URL sa internet na makapagbibigay ng pagbabalik-tanaw

http://www.newsflash.org/2001/01/pe/pe001496.htm

http://www.cyberdyaryo.com/pppcases/Bahay%20Pangarap-panorama-ok.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow

F. Mga Pagpapaliwanag

Ang mag-anak ay maraming kailangan sa buhay. Naitito ang mga pangunahing pangangailangan ng Mag-anak.

Kailangan nila ng tirahan o bahay na matitirahan. Dito sila natutulog, kumakain, tumatanggap ng bisita at iba pa.

Kailangan ng mag-anak ng mga iba't-ibang kasuotan sa katawan upang panlaban o proteksyon sa panahon ng tag-init, taglamig at tag-ulan.

Kailangan din ng mag-anak ang mga wastong pagkain upang maging malakas, malusog, at masigla ang kanilang katawan.

G. Mga Pagsasanay

Mga Kailangan ng Mag-Anak

G.1. PAGKAIN

Hanapin sa mga nakatalang letra sa ibaba ang iba't-ibang prutas a t gulay na kailangan ng mag-anak. Isulat sa Hanay A ang mga gulay at sa Hanay B naman ang mga prutas.

U K A M P A L A Y A R R

P A T A N I G H K P S E

O P I N Y A W L P T I P

A H S G I T A L O N G O

K A N G K O N G S M O L

A B O K A D O K A S O Y

S Y M B A Y A B A S R O

Hanay A Hanay B

1.

2.

3.

4.

5.

G.2. KASUOTAN

Iguhit sa iyong kwaderno ang mga akmang damit sa mga sumusunod na panahon.

 • Tag-araw
 • Tag-ulan
 • Kapag malamig
 • Kapag dadalo sa party
 • Kapag papasok sa eskwelahan

G.3. TIRAHAN

Piliin sa mga sumusunod na URL and nararapat mong tirahan. Ipaliwang kung bakit ito ang iyong napili.

a. http://derekerdman.com/ilovemilkshakes/april2004/garbage.jpg

b. http://www.laiyacocogrove.com/kubo.htm

c. http://www.europaworld.org/issue60/Dcp03920.jpg

H. Pagsusulit

Sagutin ang mga sumsusunod na tanong sa url na ibinigay.

Sundin ang mga impormasyon na kakailanganin

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

class: please type your name

classkey: grade1camia

classpassword: camia1

2 Comments:

Blogger Tiradauno said...

Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

2:59 AM  
Blogger Tiradauno said...

Gusto mo ba ng online work?
Earn while you enjoy time with your Family & Lovedones!
Email me: tirade_uno_23@yahoo.com
For more details, kindly visit http://www.unemployedpinoys.com/

6:36 AM  

Post a Comment

<< Home