Thursday, May 18, 2006

Mga Pagdiriwang Natin

A. Asignatura: MAKABAYAN1

 1. Sanggunian:
  1. Sa Aklat- Pilipinas Bayan Ko, Bayan Mo. Ethel Halal-Estrella, pp.109-120
  2. URL sa internet- http://en.wikipedia.org/wiki/Holidays_in_the_Philippines
 2. Paksang Aralin : Mga Pagdiriwang Natin
 3. Layunin
  1. Masabi at matukoy ng mga bata ang iba’t ibang okasyong nakaugaliaan ng ipinagdiriwang sa ating Bansa.
  2. Maipahayag ang nararamdaman sa pagdiriwang ng mga okasyong ito.
  3. Maiguhit ang mga kaganapang nakikita sa mga nakaugaliaan ng pagdiriwang na ito.
  4. Maipakita ang pagpapahalaga sa pagdiriwang ng mga okasyong ipinagdiriwang natin bilang bahagi n gating kultura at tradisyon..
 4. Balik-Aral

Konsepto:Ang Iba’t-ibang Pagdirirwang Na Ginaganap sa Pilipinas.

Iba’t-ibang pagdiriwang ang ginaganap sa Pilipinas. Sa mga ganitong pagdiriwang nagkakasama-sama ang mga kaanak ng pamilyang Pilipino.

Anu-ano ang mga pagdiriwang na ito?

 1. Mga Pagpapaliwanag

Mayaman ang Kultura at Tradisyon ng mga Pilipino. Mahalaga ang mga tradisyon at pagdiriwang na ito. Kristiyano ka man o Muslim, dapt nating igalang ang mga kaugaliang ito. http://en.wikipedia.org/wiki/Holidays_in_the_Philippines

MGA PAGDIRIWANG NATIN

Pista-ipinagdiriwang sa iba’t-ibang pook. Ginaganap sa iba’t-ibang panahon ayon sa kapistahan ng kanilang patron.

Pasko- paggunita sa araw ng kapanganakan ni Hesu-Kristo.
http://www.filipinoheritage.com/customs_traditions/christmas/paskong_pinoy2.htm

Bagong Taon- Nagsasaya ang mga Pilipino tuwing sasapit ang Bagong Taon. May nagsisindi ng lusis at nagpapaputok ng labintador para daw salubungin ang panibagong taon at mapalayas ang mga masasamang elemento.

Mahal na Araw- inaalala natin ang pagkapako ni Jesus sa krus. Mula Lunes Santo hanggang Biyernes Santo ang mga Pilipino ay bumibisita sa iba’t ibang simbahan para magdasal. Mayroon ding nagpipinetensya bilang tanda ng kanilang pagsisisi sa kanilang mga nagawang kasalanan.Pagsapit ng Linggo ng Pagkabuhay, abala ang lahat sa gagawin salubong. Marami ang dumadalo rito para iparada ang karosa ng mgahal na Birhen at ng Panginoong Hesus.

Santakrusan- tuwing buwan ng Mayo ay ginaganap ito. May mga binata at dalaga na kasama sa prusisyon. Sila ay tinatawa na Sagala at Reyna Elena. Ang Santakrusan ay nagpapaalala sa atin sa ginawang paghahanap sa krus, na pinagpakuan n gating Panginoong Jesus, ni Reyna Elena kasama ng kanyang anak na si Constantino.
http://www.philippinefestival.ca/santacruzan.html

Araw ng Patay-ginaganap tuwing unang araw ng Nobyembre. Nagpupunta ang mga Pilipino upnag dalawain ang puntod ng kanilang mahal sa buhay. http://www.paete.org/abtpaete/mhl_araw.htm

Ramadan- ito ay isang pistang pangilin na ipinagdiriwang ng mga Pilipinong Muslim sa loob ng 29 o 30 araw.Sila ay nagsasakripisyo, nag-aayuno, nagdarasal at nababasa ng Qur’an. Nagkikita-kita rin ang mga mag-anak na Muslim at sila ay nagkakaroon ng pagkakataon upang magkabuklod-buklod.
http://www.submission.org/ramadan.html

G. Mga Pagsasanay

G.1. Ayusin ang mga titik upang makabuo ng salita na may kaugnayan sa mga sumusunod na pangungusap o pahayag. Isulat sa patlang ang tamang sagot.

1. _________KSOAP- paggunita sa araw ng kapanganakan ni Kristo.

2. _________MRANADA-pistang pangiling ipinagdiriwang ng mg Muslim.

3. ________RWAA GN YTAPA- pag-alaala sa mga mahal sa buhay na yumao na.

4. _________GONGBA NOTA- ang mga Pilipino ay nagpapaputok o nag-iingay sa

pagsulubong nito.

5. _________WARA LHAMA- inaalala ang pagkapako ni Hesus sa krus.

G.2. Iguhit ang mga sumusunod na pagdiriwang sa inyong kwaderno.

1. Pasko

2. Bagong Taon

3. Santakrusan

 1. Pagsusulit.

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home