Tuesday, May 09, 2006

Ang Mag-Anak na Pilipino

A. Asignatura: Makabayan 1
B: Sanggunian: Aklat - Pilipinas Bayan Mo, Bayan Ko, Ethel Halal -Estrella, pp. 139-151
url sa Internet-http://www.languageguide.org/im/family/eng/
C. Paksang Aralin: Ang mga Bumubuo sa Mag-anak na Pilipino
D. Layunin:

  1. Masabi ng mga mag-aaral ang bumubuo sa mag-anak na Pilipino at uri ng mag-anak na Pilipino na kinabibilangan.
  2. Maibigay o matukoy ng mga mag-aaral ang mga tungkuling ginagampanan ng bawat miyembro ng mag-anak na Pilipino.
  3. Makapag-bigay ng halimbawa ng mga katangian ng mga Pilipino na iyong natutuhan sa bawat miyembro ng iyong pamilya.
  4. Maiguhit ang bawat miyembro ng mag-anak na kanilang kinabibilangan.

E. Balik Aral

Konsepto: Ang Mag-Anak na Pilipino, uri at ang mga Bumubuo dito

URL sa internet na makapagbibigay ng pagbabalik-tanaw sa kaalamang kinakailangan

http://www.languageguide.org/im/family/eng/

F. Pagpapaliwanag

Ang mag-anak ay binubuo ng tatay, nanay, ate, kuya at bunso. Minsan kapisan o kasama rin nila ang lolo, lola, tiyo, tiya ay mga pinsan.

Bawat kasapi ng mga-anak ay may kani-kanilang tungkuling dapat gampanan.

Ang mga-anak ay nagkakaiba sa bilang ng kasapi, pisikal na anyo ta uri ng pamumuhay.

Ang mga mag-anak na Pilipino ay likas na magalang, masunurin, mapagmahal, matapat, masayahin, masipag, matulungin at higit sa lahat, mapagmahal sa Diyos o Panginoon.

G. Pagsasanay

G1. Anu-anong gawain ang maaari mong maitulong sa bahay? Lagyan ng :) ang wastong sagot.

_____1. Magwalis ng bakuran.

_____2. Magluto ng ulam.

_____3. Mag-alaga ng bunsong kapatid.

_____4. Mamalengke ng isda at karne.

_____5. Magsaing ng bigas.

G2. Kilalanin ang mga nasa larawan. Isulat sa patlang ang inyong sagot.

`

____________

____________

____________

F. Pagsusulit

http://prongo.com/quizstation/testquiz/

class: please type your name
classkey: grade1camia
classpassword: camia1

0 Comments:

Post a Comment

<< Home